BU SAYT XOCALI RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN "XOCALININ SƏSİ" QƏZETİNİN ƏSASINDA YARADILMIŞDIR

10 Mayıs 2014 Cumartesi

XALQA HƏSR EDİLMİŞ MƏNALI ÖMÜR.

Posted at  5/10/2014  |  in  Əlamətdar günlər

     Azərbaycan xalqı böyük oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olma­sının 91 illiyini böyük ruh yüksək­liyi və dərin minnətdarlıq hissi ilə qeyd edir. Ömrü xalqına, elinə xid­mət nümunəsi olan Heydər Əliyev həyatının bütün mərhələlərinin mə­nalı səhifələrini nüansları ilə birlik­də öyrənmək hər bir azərbaycanlı üçün mənəvi borc olmaqla yanaşı, həm də tükənməz qürur mənbəyi­dir.
Ümummilli lider Heydər Əli­yev 1923-cü il may ayının 10-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuş­dur. Ailənin zəhmətkeş olması onun dünyagörüşünün formalaş­masına, əhəmiyyətli təsir göstər­miş, əməksevərlik keyfiyyətlərini şərtləndirmişdir. Heydər Əliyev ilk təhsilini Naxıçvan şəhərindəki orta məktəbdə və sonra pedaqoji texni­kumda davam etdirmişdi. Müəl­limlərinin və sinif yoldaşlarının müxtəlif dövrlərdə dərc edilmiş xa­tirələrindən məlum olur ki, gənc Heydər Əliyev təhsil aldığı illərdə elmlərin əsaslarını mükəmməl və dərindən mənimsəməklə yanaşı, ədəbiyyata və incəsənətə də böyük maraq göstərmiş, bütün parametr­lər üzrə nümunəyə çevrilmişdir. O, 1939-cu ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına) daxil olmuş, orada səy və bacarıq nüma­yiş etdirmişdir. Müəyyən səbəblərə görə, 1941 -ci ildə təhsilini yarımçıq qoymalı olan Heydər Əliyev sonra­lar ADU-nun (indiki Bakı Dövlət Universiteti) tarix fakültəsinə daxil olaraq, 1957-ci ildə oranı müvəffə­qiyyətlə bitirmişdir.
        Sonrakı illərdə Naxçıvan Vila­yət Partiya Komitəsinin rəhbərliyi Heydər Əliyevi Dövlət Təhlükəsizlikik orqanlarına işə göndərir və bu uzaqgörənlik sonralar özünü ta­mamilə doğruldur.
   Dövlət Təhlükəsizlik orqanla­rında sıravi işçidən Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinə yüksələn və gene­ral-mayor rütbəsinə layiq görülən Heydər Əliyev burada fenomenal qabiliyyət və vətənpərvərlik nüma­yiş etdirir.
        1969-cu ilin iyul ayı cənab Hey­dər Əliyevin tərcümeyi-halında, eləcə də Azərbaycan xalqının tale­hində şərəfli mərhələlərdən birini təşkil edir. Məhz elə həmin il Hey­dər Əliyev Azərbaycan Respubli­kasının rəhbəri - Azərbaycan Kom­munist Partiyası Mərkəzi Komitə­sinin birinci katibi seçilir. 1969-cu ilin iyulundan 1982-ci ilin noyabma- dək cənab Heydər Əliyev xalqımızın həqiqətən sıçrayışlarla inkişafı­nı təmin edir. 14 il müddətində bir neçə onilliyə sığışmayan nəhəng iş­lər görülür. Azərbaycan geridə qalmış aqrar-sənaye respublikadan qabaqcıl respublikaya çevrilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin əməyi sayəsində sənayenin aparıcı elmi-texniki tərəqqisi ilə bağlı sahələri xüsusi templə inkişaf etməyə başlayır. Neft kimyası, ma­şınqayırma, elektrotexnika, cihaz­qayırma və digər sənaye sahələri görünməmiş miqyaslarla inkişaf et­dirilir.
Heydər Əliyevin respublikada apardığı uğurlu işlər, rəsmi Mosk­vanın ədalətli dairələrinin də nəzər­lərindən yayınmamışdır. Məhz bu keyfiyyətlərinə görə Heydər Əliyev mərkəzə işə dəvət olundu. O, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mər­kəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçildi və SSRİ Nazirlər Sove­ti sədrinin birinci müavini təyin edildi. Moskvada rəhbər işdə oldu­ğu müddətdə- 1982-ci ilin noyab­rından 1987-ci ilin oktyabrnadək bütün Sovet səhiyyəsi, təhsil siste­mi, nəqliyyatı Heydər Əliyevin gər­gin əməyi ilə hərəkətə gətirildi.
O illərdə Heydər Əliyevin şöh­rətini qısqanclıqla izləyən M.Qor- baçov 1987-ci ilin noyabrında onu vəzifədən uzaqlaşdırmağa nail oldu.
Təsadüfi deyil ki, Heydər Əli­yev işdən uzaqlaşdıqdan bir neçə ay sonra məlum Dağlıq Qarabağ hadisələri qaynamağa başladı. O vaxtkı nankor Azərbaycan rəhbər­liyinin qərarı ilə Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsi yasaq edilir.
     O, Naxçıvana gedir və 1991 - 1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyir. Heydər Əliyevin səyi nəticə­sində Azərbaycanın üçrəngli bay­rağı ilk dəfə Naxçıvan üzərində dalğalanır. Muxtar Respublikanı blokada və erməni təcavüzü şəraitində yaşatmaq üçün Türkiyə və İranla normal əlaqələr qurulur.
Nəhayət, Azərbaycan Respub­likasının taleyüklü problemlərinin uğurlu həllinin başlanğıcını qoy­muş tarix - 15 iyun 1993-cü il mə­qamı gəlib yetişir. Xalqın mütləq əksəriyyətinin səsi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifə­sinə seçilən cənab Heydər Əliyev 1995-ci ildə Konstitusiyanın qəbul edilməsinə də nail olmuşdu.
Artıq Azərbaycan Respublika­sı müstəqillik yolları ilə inamla ad­dımlayır. Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyev aramızda olmasa da, bu şərəfli yolu onun davamçısı Prezident İlham Əliyev çox səriştə ilə, inamla, uğurla davam etdirir. Azərbaycan xalqı hamılıqda əmin­dir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin ləyaqətli yetirməsi olan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev siyasi varislik ənənələrini uğurla davam etdirərək xalqımızı daha işıqlı sa­baha aparacaq. Biz də ulu Tanrı­dan Prezidentimizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq.

Sabahın işıqlı, günəşli olsun, Azərbaycan!

Share this post

About Naveed Iqbal

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Follow him on Google+.

0 şərhlər:

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2015 "Xocalının səsi" qəzetinin saytı. Xocalının səsi by ..
Qalib müəllim .
back to top