Bu saytda yenilənmələr gedir

"XOCALININ SƏSİ" QƏZETİ
9 İYUL 1991-Cİ İL TARİXDƏN
İŞIQ ÜZÜ GÖRÜR

"BİR KƏRƏ YÜKSƏLƏN BAYRAQ BİR DAHA ENMƏZ!".

          1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti tariximizin parlaq səhifəsidir
                                                                                                         H.Ə.Əliyev


          28 May. Bu gün tariximizə Respublika günü kimi daxil ol­muşdur. Xalqımız hər il bu gü­nü böyük təntənə ilə bayram edir. Çünki həmin gün - 1918-ci il mayın 28-də bütün müsəlman Şərqində birinci olaraq bizim Vətənimizdə demokratik res­publika yaranmış, xalqımız azadlığa çıxmışdı.
1917-ci ilin fevralında Rusi­yada xalq çarı devirdi. Oktyabr ayında isə burada Sovet dövləti adlanan bir dövlət yaradıldı. Bundan bir qədər sonra Zaqaf­qaziya Sovet Rusiyasından ay­rıldı, müstəqil respublika elan edildi. Ayrıca Zaqafqaziya hö­kuməti yaradıldı. Lakin bu hö­kumətə daxil olan Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan nü­mayəndələri arasında birlik yox idi. Ona görə də tezliklə dağıldı.
          Əvvəlcə Azərbaycanın Mü­vəqqəti Milli Şurası yaradıldı. Xalqımızın böyük oğlu Məm­mədəmin Rəsulzadə onun sədri seçildi. Milli Şura 1918-ci il ma­yın 28-də axşam saat 8-ə on də­qiqə işləmiş Azərbaycanın azad­lığa çıxdığını elan etdi. Azərbay­canın istiqlalını, yəni azadlığını bəyan edən bu sənəd tarixdə "İstiqlal bəyannaməsi" adlanır.
          "İstiqlal bəyannaməsi"ndə Azərbaycan həmin gündən - 1918-ci il may ayının 28-dən eti barən müstəqil dövlət elan olu­nurdu. Burada bildirilirdi ki, müstəqil Azərbaycan dövləti Xalq Cümhuriyyəti (respubli­ka) şəklində idarə olunacaqdır. Bu, o demək idi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini Azərbay­can xalqının seçdiyi adamlar idarə edəcəkdi. Elə buna görə də müstəqil Azərbaycan dövləti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə­ti (Azərbaycan Xalq Respubli­kası) elan edildi. Demokratik bir dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dünyada Azərbaycan Demokratik Res­publikası (ADR) kimi tanındı.
        1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə­ti devrildi. Azərbaycan xalqının müstəqil bir dövlət halında ya­şaması baş tutmadı.

Paylaşın:

QARABAĞ YOZUMLARI

Nə yoğurdu, nə yapdı, qohumlarını başı­na yığıb, hazırca vəzifə tapdı.
Qaşma-qaşma, çıxdı vəzifə başına.
Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə beşəlli cuman qardaş.
Nə əkərlər, onu da hamıyla biçib öz tor­bana tökərsən.
Dost vəzifədən çıxandan sonra tanmar.
İgid odur anbardan çıxıb atlana,
İgid odur piştaxta dalında hər əzaba qatlana.
Daldan atılan daş kasıbın başının lap or­tasına dəyər.
Palaza bürün, sovet sədrləri ilə sürün.
İti söz Qarabağda hər şeydən kəsərsizdir. Yüz ölç, öz xeyrinə bir biç.
Cücəni payızda, pulu alverdən sonra sa­yarlar.
Rəisi gör, şəhəri tala.
Anbardar müdirə tən gərək,
Tən olmasa gen gərək.
Oğru müavin elə qışqırdı ki,
Doğru rəisin bağrı yarıldı.
Arxalı sədr el basar.
El üçün yanan gözün ikisi bir deşikdən çı­xar.
Özgənin cibinə göz tik ki, gözün işıqlı ol­sun.
Bir yeyənin olsun, əl çalıb yüz deyənin.
Özgəyə quyu qazan pul verər, özgə də qu­yuya düşər.
Bazarda əl-əli yuyar, əl də qayıdıb cibləri.
Qaz vurub kabab bişir, qazanı pulla doldur.
Kələklə gələni külək cibə doldurar.
Nazirlər və deputatlar hər şeyi öz arşınla­rı ilə ölçürlər.
Demblokdan ötdü, bu dəfə partokrata dəydi.
Bürokratla dostluq elə, qələmini əldən ye­rə qoyma.
Öz gözündə tiri gizlət ki, özgənin gözün­də tükü seçə biləsən.
Özünü beş inəkli istə ki, qonşunun biri də olmasın.
Yalançı namizədi prezident seçilənə kimi qovarlar.
Yaxşı iş üz qaraldar.
Nə tökərsən aşma, o da çıxmaz qaşığına.

                                                                     Qasım QIRXQIZLI 1992-ci il
Paylaşın:

İSTEDADLI GƏNC

Sakit Tofiq oğlu Məm­mədov (Kosalar kəndi) gənc xanəndə kimi muğamları­mızı, xalq mahnılarmızı mə­harətlə ifa edir. O, dəfələrlə respublika səviyyəli tədbir­lərdə iştirak etmiş və xeyli sayda təltiflərlə mükafat­landırılmışdır.
Gənc istedadlara qayğı göstərmək hər birimizin mə­nəvi borcudur.

                                                         
                     
                     Qasım İSLAMOĞLU
Paylaşın:

YENİ NƏŞRLƏR - RAUF MİRZƏNİN "KOSALAR" KİTABI.

  
 
    Rauf Mirzənin ərsəyə gə­tirdiyi bu kitab Qarabağımı­zın dilbər guşəsi olan Kosa­lar kəndinin tarixi, coğrafi ərazisi, mədəniyyəti, adət- ənənəsi, əhalisindən bəhs et­məklə, həm də bütövlükdə Qarabağ yanğısını özündə əks etdirir.
     
      Kitabda həmçinin ma­raqlı hadisələr, sayılıb-seçi­lən insanlar, torpaqlarımız uğrunda şəhid olan, döyüşən bir çox vətənpərvər kənd sa­kini haqqında ayrıca bəhs edilir.
          Kitab gələcək nəsillərə ge­niş tarixi biliyin, eləcə də milli vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasında böyük əhəmiyyətə malikdir.

    "Kosalar kəndinin ensik­lopediyası" müəllifin ilk ki­tabıdır. Kitabı əldə etmək istəyənlər saytın "Xəbər əlave et" menyusundan bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər.
Paylaşın:

UĞURLAR ARZULAYIRIQ

              Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümü ilə əlaqədar respublika səviyyəsin­də "Heydər Əliyev uşaqların gözü ilə" inşa yazı müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə 4 saylı tam orta mək­təbin IX sinif şagirdi İradə Fəxri qızı Bəhrəmli 1 -ci yeri tutmuşdur.

             Ümummilli lider Heydər Əliye­vin anadan olmasının 91-ci ildönü­mü münasibəti ilə Qusar rayonun­da kişilər arasında keçirilən "Uni­versal döyüş" idman yarışında Aq­şin Mİəzahir oğlu Qəhrəmanov 1- ci yerə layiq görülmüşdür.
             İradə və Aqşini qazandıqları qələbəyə görə təbrik edir, onlara uğurlar arzulayırıq.
Paylaşın:

SİLSİLƏ TƏDBİRLƏR KEÇİRİLMİŞDİR

            7 may 2014-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 -ci ildönümü münasibəti ilə Mə­dəniyyət evində rayon rəhbərliyi və ictimaiyyətin iştirakı ilə geniş təd­bir keçirilmişdir. Tədbir iştirakçıla­rı Ulu Öndərin möhtəşəm abidəsini ziyarət etmiş, abidənin önünə gül- çiçək dəstələri qoymuşdular.
           Tədbir YAP rayon təşkilatının rəhbərliyi ilə təşkil olunmuşdur. Tədbirdə çıxış edənlər "Heydər Əli­yev və Azərbaycan gerçəklikləri" haqqında iştirakçılara hərtərəfli məlumat verdilər.
Tədbir konsert proqramı ilə başa çatdı.   
                                                             
                                                     ***
        
           RMX-da görkəmli alim, oftal­moloq Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 91-ci ildönümü­nə həsr olunmuş geniş tərkibdə təd­bir keçirilmişdir. Xəstəxananın baş həkimi Məmməd Nağıyev Zərifə xanım Əliyevanın həyat və yaradı­cılığı mövzusunda yaddaqalan mə­ruzə ilə çıxış etdi. Əlavə çıxış edən­lər Zərifə xanımın tibb sahəsində qazandığı müvəffəqiyyətlərdən və keçdiyi şərəfli həyat yolundan bəhs etdilər.
           Tədbirdə rayon İH-nin başçısı­nın müavinləri Lamiə Qarayeva, Yaşar Salahov və şöbə müdiri Va­qif Ağayev çıxış etdilər.

                                                     ***

           Alman faşizm üzərində qələbə­nin 69-cu ildönümü münasibətilə rayonun təhsil, mədəniyyət ocaqla­rında bir sıra tədbirlər keçirilmiş­dir. Rayon İH-nin təşəbbüsü ilə də­yirmi masa təşkil olunmuşdur.
           Tədbirlərin əsas qayəsini Bö­yük Vətən müharibəsində Azər­baycan xalqının göstərdiyi qəhrə­manlıq nümunələri təşkil etmiş, qə­ləbənin qazanılmasında Bakı nefti­nin oynadığı mühüm rolun əhə­miyyəti də bildirilmişdir.
                                                    ***

           15 may Beynəlxalq Ailə Günü­nün keçirilməsi ilə bağlı Ailə, qadınvə Uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin tədbirləri planına uy­ğun olaraq rayon İH-nin başçısı Şahmar Usubovun təsdiq etdiyi tədbirlər planı yerlərdə mərhələlər­lə icra edilmişdir.
                                                                      
                                                    ***

           28 May! Bu gün tariximizə qızıl hərflərlə yazılan bir gündür. Bu gün münasibəti ilə rayon səviyyə­sində tədbirlər keçirilmişdir.

                                                    ***

            08.05.1992-ci ildə Şuşa, 09.05.1992 - ci ildə Kosalar, 17.05.1992 - ci ildə Laçın rayonu er­məni qəsbkarları tərəfindən işğal olunmuşdur. İşğal günləri rayon rəhbərliyi və ictimaiyyəti tərəfin­dən ürək ağrısı ilə yad edilmişdir. İşğal günləri ilə əlaqədar keçirilən anım mərasimlərində ölkə başçısı İlham Əliyevin apardığı məqsəd­yönlü daxili və xarici siyasət nəticə­sində doğma yurd-yuvamıza qayı­dacağımız günün çox uzaqda ol­maması qeyd olunmuşdur.
Paylaşın:

KOSALAR KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ VİKTORİNA KEÇİRİLDİ.

.
          19 may 2014 – cü il tarixində Xocalı rayon Kosalar kənd tam orta məktəbində Ümumilli

Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 – ci ildönümü ilə əlaqədar Viktorina  təşkil olundu.VI – XI – ci siniflərin şagirdlərindən ibarət olan komandalar Kür, Araz, Xəzər adlarında qalib olmaq uğrunda çalışdılar. Suallar 14 fənn üzrə hazırlanmışdı. Xəzər komandası yarışda 1- ci, Kür komanda 2 – ci, Araz komandası isə 3 – cü oldu. Şagirdlərin ümumi hazırlığı qənaətbəxş hesab edildi. Viktorinada rayonun məsul təhsil işçiləri də qonaq qismində iştirak etdilər. Xocalı rayon Təhsil Şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Nəcəf Həsənov viktorina iştirakçılarına öz suallarını ünvanladı və tövsiyyələr verdi. Viktorinanın sonunda xatirə şəkilləri çəkdirildi.


Paylaşın:

Խոջալուի ողբերգության

Խոջալուի ողբերգության


«Ընդհանուր առմամբ, դեմ ադրբեջանական ժողովրդի
մեջ Խոջալուի ցեղասպանության ուղղված աներեւակայելի
դաժանության եւ անմարդկային մեթոդները պատժի մարդկության
պատմության մեջ է ակտ բռնության: Այդ ջարդերը, միեւնույն
ժամանակ, դա հանցագործություն է մարդկության դեմ ». Հեյդար Ալիեւը
           Մեկը առավել սարսափելի ու ողբերգական էջերի պատմության մեջ ցեղասպանության, քանի որ այն մտել. Ադրբեջանի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիեւի ժողովրդին Ադրբեջանի կապակցությամբ Խոջալուի ցեղասպանության illiyiyi է բողոքարկման ասել է: «Սա դաժան ու դաժան ցեղասպանության ակտ է մարդկության պատմության մեջ ընդգրկվել է որպես մեկը վատթարագույն ակտերի զանգվածային ահաբեկչության».
           Հարկ է նշել, որ 200 տարիների ընթացքում ադրբեջանական ժողովուրդը, հայ ազգայնամոլները էթնիկ զտումների եւ ցեղասպանության են ենթարկվում. Արտաքսվեցին իրենց պատմական հողերի վրա ադրբեջանական ժողովրդի, փախստականների, ներքին տեղահանվածների եւ բոլոր այդ ուղեկցվում էին հայերի կոտորածների. Խորհրդային տեղահանումը ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողերում ընթացքում վերջին 150 հազար ադրբեջանցիների Հայաստանից 1953 etmisdir1948 արտաքսվում են Քուռ - Արազ հարթավայրով.
1988, 250 հազար մարդ ապրում է այդ տարածքում արդեն վտարվել են իրենց պատմական հողերում, եւ Հայաստանը դարձավ միատարր պետություն. 1988 թ - ից, միջոցառումները սկսվել են Լեռնային Ղարաբաղի, հայ ideloloqlarının «Արմենիա ծովից ծով» `փորձելով իրականացնել մի հիմարություն գաղափար գյուղերում, քաղաքներ փլուզումը, մահը հազարավոր անմեղ մարդկանց, հանգեցրել է նվազում է տեղահանումներ հարյուր հազարավոր ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողերը.
            Բոլոր խախտելով միջազգային իրավունքի համարում նշված է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին, այս կերպ նրանք պատրաստ է ցույց տալ բոլոր cinəyət եւ բռնություն. Ողբերգությունը ցեղասպանության քսաներորդ դարի արդյունք է: Այս ագրեսիվ եւ հանցավոր քաղաքականությանՍա ողբերգություն տեղի վերջում քսաներորդ դարի, ոչ միայն մարդիկ ողջ մարդկության, մեկն է առավել ծանր հանցագործությունների մարդկության դեմ. Khatin ցեղասպանությունը, Հիրոշիմա, Nagasaki, եւ կանգնած է մի անդա Songmi սարսափելի ողբերգությունների.
          Որն էր նպատակը նպատակային հայերին Խոջալուում. Մի կողմում Ղարաբաղի լեռնային մասի ադրբեջանցիների էր ռազմավարական կարեւոր խոչընդոտ հաղթահարել, որպեսզի ջնջել մյուս կողմից, մեկ անգամ դեմքը երկրի Խոջալուի. Քանի որ Խոջալուն էր բնակելի վայր է, պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչեւ ժամանակակից դարաշրջանում արտացոլվում են պատմական եւ մշակութային ավանդույթները. Սա մասնավորապես մշակույթը, ինչպես, օրինակ, պատմության, մշակույթի Խոջալուի էր արտահոսող. Խոջալուի կրոմլեխները, dolmens, ցիկլոպ, MOUNDS եւ այլ հուշարձաններ, ինչպես նաեւ տարբեր կենցաղային իրեր օրինակներ են նյութական մշակույթի, որոնք արտացոլում դինամիկան մարդկային հասարակության. Հետո ոչնչացման մշակութային հուշարձանների օկուպացված տարածքներում բոլոր այն լրացումներով եւ Խոջալուի գերեզման, մեկը `աշխարհի ամենահին գերեզմանների է պայթեցվել հեռու է տեխնիկայով ակնհայտ օրինակներ են հայկական բարբարոսության եւ ագրեսիայի դեմ համաշխարհային մշակույթի.
       Փետրվար 26, 1992 կողմից հայկական զինված ուժերի իրականացրած ցեղասպանության ակտ է Խոջալուի մասին 7. Հայաստանի զինված ուժերը ժամանակ հարձակման է քաղաքը եղել է միայն 3 հազար մարդ. Որովհետեւ, երբ պաշարողական ավարտվեց 4 ամիս ժամանակ շրջափակումը, մի զգալի մասը բնակչության ստիպված է եղել լքել քաղաքը.Oduruldu 613 մարդ ցեղասպանության ժամանակ, 1000 խաղաղ մարդիկ տարբեր տարիքի էին հաշմանդամ է վնասվածքներից. 106 կանայք, 63 երեխա, 70 ծերերը սպանվել. 8 ընտանիք ամբողջովին ոչնչացվեց, 25 երեխա կորցրեց երկու ծնողներին, իսկ 130 - մեկ ծնող. 1,275 քաղաքացիներ գերեվարվել գիշերը ողբերգության, որ ճակատագիրը 150 - ը դեռեւս անհայտ.
         Այս ամենը իրականացվել է հայկական զինված ուժերի դաժանությամբ եւ դաժանությամբ. Հարձակման է նաեւ Մուշեղի մայոր Սեյրան Օհանյան (Սեյրան Օհանյան ապօրինի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի հետ, «Պաշտպանության նախարարն»), այն է, հրամանատարության տակ 2 - րդ գումարտակի եւ 366th գնդի, հրամանատարության տակ 3 - րդ գումարտակի Nabokixinin Eugene, թիվ 1 գումարտակի գլխավոր Վալերի Չիթչյանը Isayevich եւ ծառայում գնդի մասնակցել է ավելի քան 50 սպաների եւ ենթասպաների սպայի. ("The քննության նյութերը վերաբերյալ Խոջալուի օկուպացիան»).
          Մի մասը քաղաքի բնակչության սպանվել պատնեշը նախապես փորձում են փախչել բռնության. Ռուսաստանի «Մեմորիալ» իրավապաշտպան կենտրոնի ըստ Խոջալուում եւ Աղդամի սպանվել Այն չորս օրերի ընթացքում 200 - ից դիակներ հայտնաբերվել է մի քանի տասնյակ նվաստացման. 181 դիակները (130 տղամարդ եւ 51 կին, այդ թվում `13 երեխա) էին դատաբժշկական փորձաքննություն. Քննության ընթացքում որոշվում է, որ 151 մարդ մահացել է հրազենային, բեկորային վերքեր հետեւանքով զոհվել է 20 մարդ, 10 մարդ են նկարահանվել, սպանում է բութ օբյեկտի. Մարդու իրավունքների կենտրոն scalped կենդանի, անձը գրանցված.
         Խոջալուն հայերի կոտորածները պետք սարսափազդու դրվագներ.Պահանջվող հայերի կողմից Խոջալուի բնակիչ Antiga «Այս մի մասն է մեծ Հայաստան» բերել բառերի հայերի կողմից այրված կենդանի. Այլ բնակիչների Խոջալուի Talibova մրցանակաբաշխություն, «4 մեսխեթցի թուրքերը, եւ 3 - ին շիրմաքարին Ադրբեջանի հայերի գլխատեց: Այնուհետեւ տեղի է ունեցել 2 ավելի շատ ադրբեջանցիներ».
Վանդալների գործողությունները իրականացվում է ամբողջությամբ վերապրածների հայ ժողովրդին. Կողոպտել իրենց մաշկի գլխին, ղեկավարների եւ այլ օրգանների մարմնի, կտրել են աչքերը երեխաների, հղի կանայք yarmısdılar փորը. Ընթացքում հարձակման օգտագործումը արգելված փամփուշտները 5,45 տրամաչափի եւ քիմիական զենք ջարդի էր. Բոլոր այս արձանագրությունների Հայաստանի կողմից խախտման Ժնեւի Կոնվենցիայի ցեղասպանություն իրականացվում է քաղաքացիական խախտմամբ օրենքների պատերազմի, նա հաստատում է.
             Խոջալուի ցեղասպանությունը կատարվել է առանձնակի դաժանությամբ եւ ռուսերեն, վրացերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ամերիկյան եւ լրագրողներ եւ հրապարակախոսներ, որոնք են այլ պետությունների քաղաքացիներ են.
Խոջալուի փախստականների, ՄԱԿ - ի, Եվրամիության եւ կազմակերպությունը անվտանգության եւ համագործակցության Եվրոպա ասում: Հիմա ավելի քան 10 տարի է, մենք դարձել փախստականներ են Խոջալուի, սրտի ցավ, եւ, միեւնույն ժամանակ, մեծ հույս խաղաղասեր ժողովուրդների աշխարհում, կոչ են անում միջազգային կազմակերպություններին.Մենք խնդրում ենք ձեզ, որ անտարբեր մնալ հայ ռազմական ագրեսիայի դեմ. Կարծում ենք, որ ՄԱԿ - ի, Եվրամիության եւ ԵԱՀԿ - ի, ինչպես նաեւ ազդեցիկ միջազգային կազմակերպությունների, խաղաղասեր երկրների գործողություններ ձեռնարկել դեմ ագրեսիայի եւ բռնապետության թ.
Միջազգայնորեն ընդունված կոնվենցիաներ, ունիվերսալ օրենքներ դատապարտում ցեղասպանությունները նման Խոջալուի ողբերգության մասին, որ պահանջը անընդունելի. Դեկտեմբեր 9, 1948, ադրբեջանական ժողովուրդը »եւ պատժելու մասին Ցեղասպանության հանցագործությունը նախազգուշացման», առաջնորդվելով կոնվենցիայի, ՄԱԿ - ի միջազգային դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ունի բոլոր իրավական հիմք բարձրացնել պահանջները. Աշխարհը պետք է իմանա, որ սա հանցագործություն է ոչ միայն ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի, ուղղված մարդկության դեմ. Այդ կարեւոր պետական ​​հաղորդագրություններ Այսօր Հայաստանում, Սեյրան Օհանյանը, Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, եւ այլն, ինչպես նաեւ հանցագործների ցեղասպանության պետք է բերել, նախքան միջազգային դատարան.
         Հանցագործությունը չպետք է անպատիժ մնալ. Հայերեն ռազմաքաղաքական ագրեսիան պետք է դատապարտվի միջազգային հանրության կողմից. Միջազգային կազմակերպությունները, ռազմական հանցագործություն տարածքում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանների կողմից աշխարհում Խոջալուի ցեղասպանությունը, ցեղասպանություն դեպքում պետք է միջազգային քաղաքական եւ իրավական գնահատական.
Paylaşın:

AİLƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZİN QARANTIDIR. Heydər Əliyev.


                 Xalqımızın Ümumilli Lideri  Heydər Əliyev həm də öz ailəsinə göstərdiyi qayğı və diqqətlə seçilmiş, milli - mənəvi dəyərlərimizin qarantı kimi ailənin müqəddəsliyinə daim böyük önəm vermişdir. Dünya arenasında həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən yüksək nüfuza malik olan müstəqil dövlətimizdə hər gün nikaha daxil olan cütlükləri xoşbəxt gələcək gözləyir.

         15 may Beynəlxalq Ailə günü Respublikamızda geniş şəkildə qeyd olundu.Tədbirlərin davamı olaraq 16 may 2014-cü il tarixdə Gəncə şəhəri Heydər Əliyev mərkəzində Xocalı rayon Kosalar kənd sakini Adullayev Zaur Zakir oğlu və İsrəfilova Nərmin Afiz qızının nikah mərasimi keçirilmişdir. Nikah mərasimi  Xocalı rayon İHB – nın Kosalar kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyinin və Xocalı Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Humanitar məsələlər üzrə müavini Lamiyə xanım Qarayevanın iştirakı ilə baş tutmuşdur.
        Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinə müvafiq olaraq hər iki tərəfin qarşılıqlı razılığı əsasında bu nikah qeyd edilmişdir.
                     Hazırladı: Tofiq  Məmmədov
                        Xocalı rayon Yaloba kənd 
                        Tarix - Diyarşünaslıq
                        Muzeyinin  direktoru.   

                                                                   
Paylaşın:

XOCALI SOYQIRIMINA DAİR DÜNYA MƏTBUATINDA ÇIXARIŞLAR

* Krua l'Eveneman jurnalı (Paris), 25 fevral 1992-ci il: Ermənilər Xocalıya hücum etmişlər. Bütün dünya eybəcər hala salınmış meyitlərin şahidi oldu. Azərbaycanlılar çoxlu sayda ölənlər barədə xəbər verirlər.
* Sandi Tayms qəzeti (London), 1 mart 1992-ci il: Erməni əsgərləri minlərlə ailəni məhv etmişlər.
* Faynenşl Tayms qəzeti (London), 9 mart 1992-ci il: Ermənilər Ağdama tərəf gedən dəstəni güllələmişlər. Azərbaycanlılar 1200-ə qədər cəsəd saymışlar.
* Livanlı kinooperator təsdiq etmişdir ki, onun ölkəsinin varlı daşnak icması Qarabağa silah adam göndərir.
* Tayms qəzeti (London), 4 mart 1992-ci il: Çoxları eybəcər hala salınmışdır, körpə qızın ancaq başı qalmışdır.
* İzvestiya (Moskva), 4 mart 1992-ci il: Videokamera qulaqları kəsilmiş uşaqları göstərdi. Bir qadının sifətinin yarısı kəsilmişdir. Kişilərin skalpları götürülmüşdür.
* Faynenşl Tayms qəzeti (London), 14 mart 1992-ci il: General Polyakov bildirmişdir ki, 366- alayın 103 nəfər erməni hərbiçisi Dağlıq Qarabağda qalmışdır.
* Le Mond qəzeti (Paris), 14 mart 1992-ci il: Ağdamda olan xarici jurnalistlər, Xocalıda öldürülmüş qadın uşaqlar arasında skalpları götürülmüş, dırnaqları çıxardılmış 3 nəfəri görmüşlər. Bu azərbaycanlıların təbliğatı deyil, bu reallıqdır.
* İzvestiya (Moskva), 13 mart 1992-ci il: Mayor Leonid Kravets: Mən şəxsən təpədə yüzə yaxın meyit gördüm. Bir oğlanın başı yox idi. Hər tərəfdə xüsusi qəddarlıqla öldürülmüş qadın, uşaq, qocalar görünürdü.
* Valer aktuel jurnalı (Paris), 14 mart 1992-ci il: Bu "müxtar regionda" erməni silahlı dəstələri Yaxın Şərqdən çıxmışlarla birlikdə müasir texnikaya, o cümlədən vertolyotlara malikdirlər. ASALA-nın Suriya Livanda hərbi düşərgələri silah anbarları vardır. Ermənilər yüzdən artıq müsəlman kəndlərində qırğınlar törədərək Qarabağdakı azərbaycanlıları məhv etmişlər.
* R.Patrik, İngiltərənin "Fant men nyus" teleşirkətinin jurnalisti (hadisə yerində olmuşdur): Xocalıdakı vəhşiliklərə dünya ictimaiyyətinin gözündə heç ilə haqq qazandırmaq olmaz.
* Son illərdə baş vermiş hadisələrlə əlaqədar olaraq Fərqanədən (Özbəkistan) qaçqın düşmüş 54 məhsəti-türkü ailəsi, həmçinin Ermənistandan Xankəndindən qovulmuş bəzi azərbaycanlı ailələri şəhərdə məskunlaşmışdılar.
Sonralar erməni tərəfi etiraf etmişdir ki, erməni silahlı dəstələrinin əsas vəzifəsi Xocalı platsdarmının məhv edilməsi, bu məntəqədən keçən Əsgəran-Xankəndi yolunun boşaldılması, aeroportun ələ keçirilməsi idi.
Memorialın müşahidəçiləri şəhərdə azğın, heç ilə qarşısı alınmayan soyğunçuluğun şahidi olmuşlar. Şəhərdə qalan əmlak Stepanakert yaxınlıqdakı yaşayış məntəqələrinin əhalisi tərəfindən daşınırdı. Çox evlərin darvazalarında onların yeni sahiblərinin adları yazılmışdır.Paylaşın:

XOCALI SOYQIRIMINI UNUTMA!

Xocalılar viran qəbirlərin axtarışında

                     Bəşər tarixində ən dəhşətli soyqırıma məruz qalan xocalılar 30 ilə yaxındır torpaq həsrətilə bərabər, həm də işğal altı...

Bizə yazın

Ad

E-posta *

Mesaj *

Ən çox oxunan

Blogger tarafından desteklenmektedir.