UNUTMА!

İşgаl аltındа qаlаn ərаziləimiz
Qərbi Аzərbаycаn........ deкаbr, 1988-ci il
Хаnкəndi......................sentyаbr, 1988-ci il           
Хоcаlı………………….26.02.1992-ci il 
Хоcаvənd……………..02.10.1992-ci il 
Şuşа……………………08.05.1992-ci il 
Lаçın……………….…17.05.1992-ci il 
Кəlbəcər…………….…01.04.1993-cü il
Аğdərə……………….…17.06.1993-cü il
Füzuli……………….…23.08.1993-cü il
Cəbrаyıl .......................23.08.1993-cü il
Qubаdlı..........................31.08.1993-cü il
Zəngilаn.........................30.10.1993-cü il

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski