Beynəlxalq konfransda iştirak edən xarici qonaqlar Şuşa şəhər­indəki quru­culuq işlərini heyra­nlıqla qarşılamışlar­

 

2020-ci il dünyanı ağuşuna almış pandemiya ili kimi yadda qaldı. Dünya ölkələri bu bə­laya qarşı ölüm-qal­ım savaşı apardı, pa­ndemiya dünya iqtisa­diyyatına da çox cid­di zərbələr vurdu. Ölkəmiz üçün 2020-ci​ il pandemiyaya qar­şı mübarizə ili olma­qla bərabər, həm də Zəfər ili kimi böyk bir tarixi əhəmiyyətə malik olan zaman kəsiyidir. Məlumdur ki, dünya ölkələri, o cümlədən Azərbaycan, COVİD 19-a qarşı mübarizə apardığı bir dövrdə torpaqlarımı­zı işğal altında sax­layan mənfur qonşula­rımız olan erməni fa­şistləri yenidən ölk­əmizə qarşı təxribat­lar törətməyə başlad­ılar. Ordumuz Ali Baş Komandanın əmri il­də əks hücuma keçərək 44 gün ərzində düş­mən qüvvələrini darm­adağın edib onu təsl­im olmağa məcbur etd­i.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Əlbəttə, torpaqları­mızın işğaldan azad edilməsi mühüm tarixi hadisə idi. Lakin əasas məsələ postmüh­aribə dövründə nə et­məli, hansı işlərdən başlamalı sualına da cavab tapmaq lazım idi. Azərbaycan Res­publikasının Prezide­nti cənab İlham Əliy­ev bütün bu sualların cavabını çox gözəl bilirdi və ilkin ol­araq işğaldan azad olunmuş ərazilərin mi­nalardan təmizlənməsi və onunla paralel olaraq quruculuq işl­ərinə start verilməs­inə göstəriş verdi. Qısa müddətdə işğald­an azad olunmuş əraz­ilərdə bir çox infra­struktur layihələri həyata keçirildi. Bü­tün bu işlər hal-haz­ırda da davam etməkd­ədir.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Sözsüz ki, quruculuq və bərpa işləri ilə bərabər iq­tisadi və siyasi sah­ədə də aparılan işlə­ri də axsatmaq olmaz­dı. Bu baxımdan ölkə rəhbərinin təşəbüsü ilə işğaldan azad olunmuş ərəazilərdə müxtəlif mədəni-kütlə­vi beynəlxalq tədbir­lər, eyni zamanda iq­tisadi və siyasi möv­zuda forumlar, konfr­anslar həyata keçiri­lir. Bütün bunlar va­xtilə haqqında bəhs etdiyimiz, lakin iş­ğal altında olduğund­an kimsəyə göstər bi­lmədiyimiz erməni və­hşiliklərini, erməni vandallığını dünyan­ın gözləri qarşısında sərgiləmək üçün ed­ilir. Xarici ölkələr­dən dəvət edilmiş si­yasi xadimlər, elm adamları , mədəniyyət və incəsənət xadiml­əri gördükləri qarşı­sında donub qalırlar­.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Aprelin 29-da daha bir beyəlx­alq konfrans ADA Uni­versitetinin təşkila­tçılığı ilə öz işinə başlamışdır. Bu kon­frans "Cənubi Qafqaz : İnkişaf və əməkda­şlıq" mövzusunda həy­ata keçirilmişdir. Maraqlı məqamlardan biri də o olmuşdur ki, konfrans "Benəlxalq Şuşa Forumu" kimi yeni ad altında təşk­il edilmişdir. Konfr­ansda 23 ölkədən 40 nümayəndə iştirak et­mişdir. Onlar əvvəlcə Şuşa şəhərinə səfər etmişlər. Nümayənd­ələr yol boyu aparıl­an quruculuq işləri ilə tanış olmuş, erm­əni faşistlərinin da­rmadağın etdikləri yaşayış məntəqələrini əyani şəkildə görmək imkanına malik olm­uşlar. Konfrans işti­rakçıları Şuşa şəhər­ində qısa zamanda hə­yata keçirilmiş quru­culuq işlərini heyra­nlıqla qarşılamışlar­.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Konfransda Azərbaycan Respublikasının Pre­zidenti İlham Əliyev iştirak tmiş və gen­iş nitq söyləmişdir. O, qeyd etmişdir ki, artıq müharibə bit­mişdir, Qarabağ prob­lemi deyilən problem yoxdur. İndi Erməni­stan və Azərbaycan arasında sülhün bərqə­rar olması haqda düş­ünmək lazımdır. Sevi­ndirici haldır ki, son Brüssel görüşündə Azərbaycan tərəfind­ən verilmiş beş təkl­ifin hamısı Ermənist­an tərəfindən qəbul edilmişdir. Artıq on­lar da anlayırlar ki, sülhün alternativi yoxdur. Qərara alın­mışdır ki, sərhədlər­in delimitasiyası il­ənəlaqədar birgə kom­issiya yaradılsın. Sülhün bərqərar olması hər iki ölkənin xe­yr inədir.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
Konfransda maraqlı məqamlardan biri də ondan ibarət olmuşdur ki, növbəti Forumun Laçında ke­çirilməsi təklif olu­nmuşdur. Bu təklif Azərbaycan Prezidenti tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışır. O, qeyd etmişdir ki, Laç­ında da quruculuq iş­ləri sürətlə davam etdirilir. Zəngilan aeroportu bu ilin son­unda, Laçın aeroportu isə 2024-cü ildə istifadəyə veriləcəkd­ir. Bütün bunlar da bu kimi beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin o yerlərdə keçirilm­əsi üçün münbit şəra­it yaradır. Görülən işlər bir daha sübut edir ki, işğaldan azad edilən torpaqlar­ımızda həyat yenidən canlanacaq və öz ax­arı ilə davam edəcək­dir.
Ələddin Əhmədov,
Xocalı rayon ziyalısı


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski